Joves d’Acció ha decidit impulsar un projecte per promoure la creació de projectes professionals joves. Creiem que el nostre País necessita projectes impulsats per nosaltres els joves i volem oferir espais per generar sinèrgies entre ells.

CONVOCATÒRIA CESSIÓ ESPAIS DE TREBALL PER A JOVES

Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la col·laboració amb joves que vulguen
impulsar un projecte professional a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània.

Objectius


● Impulsar projectes professionals joves.
● Generar sinergies entre professionals joves que puguen possibilitar
col·laboracions i nous projectes conjunts.
● Impulsar projectes professionals en català.
● Afavorir la interacció i la col·laboració mútua de professionals joves amb Acció
Cultural del País Valencià.

Procediment de la convocatòria

 1. Les persones joves que hi vulguen participar enviaran la seua sol·licitud al correu joves@acpv.cat. S’hi inclourà un document que desenvolupe els diferents apartats que s’especifiquen a l’apartat de sol·licitud.
 2. El termini de presentació de les sol·licituds resta obert fins cobrir-se les 4 places oferides.
 3. Per a presentar la sol·licitud cal tenir un màxim de 30 anys en el moment de la presentació.
  • Règim i condicions
 4. La col·laboració tindrà una duració d’un any, amb la possibilitat de pròrroga si les dues parts hi estan d’acord. Al final del període d’un any, si ambdues parts estan d’acord, l’acord es renovarà un any més.
  La persona adjudicatària adquirirà, al mateix temps, la condició de sòcia de
  l’entitat (si no ho era anteriorment), amb una quota mensual a ACPVde 50 € mensuals (durant el primer any).
  Si la persona adjudicatària vol donar-se de baixa com a soci/sòcia, podrà fer en qualsevol moment, comunicant-ho 15 dies abans per escrit a ACPV.
 5. L’adjudicació atorgarà el dret a fer ús d’un espai compartit a l’edifici Octubre, pel període d’un any a partir del moment de l’alta com a soci/sòcia.

Compromisos per part d’ACPV

● Facilitar espais gratuïts per a reunions d’acord amb la disponibilitat de sales.
● En cas que el projecte professional de la persona adjudicatària necessite l’ús
d’alguna sala o aula de més aforament que una sala de reunions per a algun
acte, se li facilitarà, d’acord amb la disponibilitat, amb un lloguer en les
condicions establertes per a les entitats sense ànim de lucre.
● ACPV no es fa responsable dels efectes i béns materials del soci/sòcia, ja que
no assumeix, per cap circumstància, la condició de dipositària.


Compromisos de les persones beneficiàries


● La persona adjudicatària és responsable de qualsevol reclamació que puga
ser formulada per persones físiques o jurídiques en relació amb l’activitat que
realitze al centre Octubre, subjecte a aquest acord.
● Es fan responsables de la utilització correcta dels espais i de la salvaguarda
de les instal·lacions i dels equipaments utilitzats. En conseqüència, responen
dels danys i desperfectes que es produesquen tant si són arran d’una
circumstància provocada com si es produeixen d’una manera fortuïta.
● Complir el pla i els protocols de seguretat i riscos laborals de l’edifici.
● Col·laborar amb l’entitat en aquella àrea professional que siga d’interés mutu,
sense que implique cap tipus de relació mercantil, de serveis o laboral.


Sol·licitud

 1. La sol·licitud inclourà un document adjunt amb els següents apartats.
  a. Dades personals: Nom i cognoms, adreça, email, mòbil.
  b. Currículum.
  c. Descripció del projecte professional a desenvolupar.
  d. Motivació personal per a desenvolupar el projecte a l’Octubre CCC
  e. Altres aspectes que puga valorar la Comissió de Selecció.

Procediment de resolució de la Convocatòria

La Junta Directiva d’ACPV designarà una Comissió que procedirà a la selecció
dels projectes.
Per a procedir a la selecció, aquesta Comissió podrà entrevistar a les persones
que presenten els projectes per tal de tenir més informació.

La decisió de la Comissió serà inapel·lable. No obstant això, els projectes no
seleccionats restaran en llista d’espera per si es produeix alguna vacant entre
els projectes seleccionats.

What's your reaction?
0none